חפש
 

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח

תקנון העמותה - ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל

סימן א: שם העמותה מהות העמותה ומטרותיה

 1. שם העמותה: "ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל" או בקיצור: "ארגון ההורים הארצי".
 2. העמותה באמצעות מוסדותיה תייצג את הורי התלמידים בכל מערכת החינוך בישראל כלפי מוסדות המדינה, משרד החינוך, הרשויות המקומית, ארגוני המורים והמנהלים וכל אדם וגוף אחר במדינת ישראל.
 3. עמותה תפעל לחיזוק הקשר בין ההורים לבין המוסד החינוכי וצוות ההוראה.
 4. עמותה הינה ארגון א-פוליטי. מוסדותיה, פעיליה ונציגיה של העמותה יקפידו להימנע מלקיים זיקה או תלות פוליטית או מפלגתית.
 5. העמותה תפעל לעודד ולסייע בהגשמת מטרות החינוך כפי שבאו לידי ביטוי בדיני החינוך וכן לעודד ולסייע בשיפור תנאי מוסדות החינוך, בהעלאת רמתם הלימודית והחינוכית ובשכלול הציוד העומד לרשותם, בשיפור הבטחון והבטיחות במוסדות החינוך ובפעילות הקשורה בהם וכן לעמוד על משמר בטחונם, בטיחותם ובריאותם של התלמידים במסגרות החינוך השונות.
 6. העמותה תפעל לייזום, כינון, ביסוס ופיתוח החינוך המשלים וכל מסגרות החינוך הבלתי פורמלי ותעודד את פעילות תנועות הנוער.
 7. העמותה תפעל ליזום ופתוח תכניות שתכליתן שויון הזדמנויות וצמצום הפער החברתי ותסייע לפעולות אלה.
 8. העמותה תפעל למניעת אפליה בהקצאת משאבים במערכת החינוך.
 9. העמותה תעשה כל פעולה חוקית אחרת שמוסדותיה המוסמכים יחליטו עליה.


סימן ב: סמכויות העמותה

 1. העמותה היא ישות משפטית, ותהיינה לה הזכויות והסמכויות המנויות לעיל ולהלן וכל הזכויות והסמכויות המוקנות בחוק. מבלי לפגוע ולגרוע מכלליות הזכויות והסמכויות הללו, תהיינה לעמותה, לשם קידום מטרותיה, הסמכויות הבאות:
 • להעניק מלגות ו/או להלוות כספים בתנאים שייקבעו על ידה כפי שתמצא העמותה לנכון. להקים קרנות גמ"ח וקרנות להלוואות, להקים מוסדות למטרת העמותה.
   
 • להקים ולנהל קרן או קרנות, לערוך מגביות, לקבל תרומות, עזבונות, מתנות, מענקים, מסים ותשלומים, תמיכות והקצבות בכל סוג וצורה. לחלק, להלוות ולהשתמש בכל צורה בכספים, זכויות, נכסים, מטלטלין או נכסי דלא ניידי, שיהיו בבעלות העמותה או שלעמותה תהיה זכות כלשהי בהם או שיעמדו לרשות העמותה.
   
 • לגייס כספים בתנאים שהעמותה תמצא לנכון, בארץ ובחוץ לארץ מכל אדם ומכל גוף, בין פרטי בין ציבורי ובין על פי הדין ובלי לפגוע בכלליות דלעיל, מן הממשלה, ממוסדות מוניציפליים, ממוסדות ומפעלים פרטיים, מאנשים פרטיים ומגופים משפטיים.
   
 • לקנות, לשכור, לחכור, להחליף, לקבל במתנה, נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי בין שהם פנויים, בין שהם תפוסים, בין שהם משועבדים ובין אם לאו. למשכן, לפדות משכונות ומשכנתאות ולבטל משכונות ומשכנתאות. למכור, להשכיר, להחכיר להעביר משכנתא ולהיות בעלים של משכנתא ולעשות כל דבר שניתן לעשותו על פי חוק המקרקעין בתמורה וללא תמורה.
   
 • להתקשר בכל התקשרות חוזית ולחתום על כל התחייבות מכל סוג שהוא.
   
 • להקים ולנהל תאגידים, להחזיק במניות ולהיות חברה בתאגידים.
   
 • להחזיק ולהיות בעלים של חשבונות בבנקים או במוסדות כספיים כלשהם ולעשות כל פעולה בנקאית למילוי מטרות העמותה.
   
 • לתבוע ולהיות נתבעת ולהופיע בכל תפקיד ומעמד בפני כל גוף בכל ענין משפטי, מעין משפטי, מנהלי, בוררות ובכל משא ומתן ו/או דיון כלשהו, בין בעצמה ובין על ידי מיופה כוחה.
   
 • להופיע בפני כל רשות מרשויות המדינה, משרדי הממשלה, הכנסת וועדותיה, הרשויות המקומיות וכל רשות או גוף אחרים.
   
 • להלוות כסף וללוות כסף, לקבל אשראי ולתת אשראי, לקבל ערבות, להיות נערבת, למשכן ולשעבד כל דבר הניתן למישכון ושיעבוד על פי דין, להיות בעלים של כל מישכון ושיעבוד ושניתן לשעבדם או למשכנם על פי כל דין, לקבל בטחונות ולתת בטחונות מכל סוג שהוא, לחתום על המחאות ושיקים כעושה, מושך, מסב, מקבל וערב. להמחות חיובים ולקבל המחאות חיובים.
   
 • לקבוע מסי חבר בסכומים ו/או בשיעורים שיקבעו על ידה ולגבותם באופן ובמועדים שיקבעו על ידה.
   
 • להעסיק עובדים בשכר ולשכור קבלני משנה.
   
 • למנות מיופה כח לשם ייצוג העמותה לרבות בבית המשפט ובפני מוסדות וגופים שונים.
   
 • לפעול ולעשות כל דבר שאישיות משפטית רשאית לעשותו להגשמת מטרותיה ולניהול, קידום ופיתוח פעולותיה וענייניה של העמותה.
 
סימן ג: החברות בעמותה
בעמותה שלשה סוגי חברים כדלקמן:
 • "חבר"    -    כל אזרח ישראלי שהינו הורה לילד הלומד במוסד חינוכי במערכת החינוך בישראל, הפועל על פי רשיון משרד החינוך, שחוק לימוד חובה, תש"ט - 1949 חל עליו (בתקנון זה: "מוסד חינוכי") ואשר בקשתו להתמנות לחבר אושרה על ידי הועד הארצי או ועדת האתיקה יחשב כחבר העמותה.
 • "עמית"    -    כל אזרח ישראלי שהינו הורה לילד הלומד במוסד חינוכי במערכת החינוך בישראל, הפועל על פי רשיון משרד החינוך, ואשר חוק לימוד חובה, תש"ט - 1949, חל עליו יחשב כעמית בעמותה.
 • "חבר של כבוד"     -     כל אדם המבקש לעזור ולסייע לעמותה, מוסדותיה ופעיליה, אף אם אינו הורה לילד הלומד במוסד חינוכי כאמור, ואשר נתקבל כחבר של כבוד על ידי הועד הארצי או על ידי ועדת האתיקה יחשב "חבר של כבוד" בעמותה.

הצטרפות לעמותה
 1. חברי עמותה עובר ליום אישור תקנון זה, הינם חברים בעמותה מיום רישום התקנון בפנקסי רשם העמותות.
א.   עמית אשר נבחר לתפקיד מן התפקידים המנוים להלן: יו"ר או סגן יו"ר ועד הורים מוסדי, יו"ר או  סגן יו"ר ועד הורים יישובי, חבר מועצת הורים ישובית, נציג בועידה הארצית, חבר מועצת ההורים הארצית, יגיש בקשה לועד הארצי להתמנות לחבר העמותה, לא יאוחר מ - 30 יום מיום בחירתו לתפקיד בנוסח הבא:

"אני הח"מ ____________________(שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה, ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל.
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה".

ב.   מצא הועד הארצי כי המבקש נבחר לתפקידו כדין על פי הוראות תקנון זה, יאשר את בקשת ההצטרפות כחבר בעמותה. לשם בדיקת בקשה מסוימת או בקשות הצטרפות בדרך כלל רשאי הועד הארצי למנות חבר או חבר של כבוד ולהסמיכו לאשר או לדחות בקשות הצטרפות. אישור או דחיה כאמור יהוו אישור או דחיה על ידי הועד הארצי לכל דבר.

ג.    דחה הועד הארצי בקשת הצטרפות, רשאי המבקש לערער על הדחיה בפני ועדת האתיקה. קבלה ועדת האתיקה את הערעור, רשאית היא לאשר את הצטרפות העורר
כחבר בעמותה.


 
זכויות וחובות של חברים עמיתים וחברים של כבוד
 1. א.   חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה וזכאי להצביע באסיפה במוסד שהוא חבר בו, כמפורט בתקנון זה.
  ב.   חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה.
   
 2. כל עמית רשאי להיות פעיל בעמותה, לבחור ולהבחר למוסדותיה. נבחר העמית לכהן בתפקיד  בעמותה, כמפורט בסעיף 13 לעיל, יגיש בקשה להתקבל כחבר בעמותה תוך 30 יום מיום בחירתו אם לא עשה כן קודם לכן. לא עשה כן במועד, תיפסל בחירתו.
   
 3. חבר של כבוד רשאי להיות פעיל בעמותה; ניתן למנותו לתפקידים מטעמה ולהעניק לו סמכויות ותפקידים בה.
   
 4. חבר של כבוד יהיה רשאי להתמנות כחבר בועדות של העמותה, להשתתף בישיבותיהן ולהצביע, ואולם לא יוכל לשמש כראש ועדה.
   
 5. חבר של כבוד לא יוכל לבחור ולהבחר למוסדות העמותה, למעט השתתפות בועדותיה כאמור בסעיף 17 לעיל.
   
פקיעת חברות
 • א.   החברות בעמותה פוקעת –
 1. במות החבר;
 2. בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לועד הארצי 30 יום מראש;
 3. בהוצאתו מן העמותה;
 4. לאחר סיום כהונתו בתפקיד בעמותה.
 • א.   ועדת האתיקה רשאית, לפי הצעת הועד הארצי ו/או על יסוד תלונה מנומקת שהוגשה לה בכתב, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה ו/או על ביטול מינויו של חבר, עמית או חבר לשם כבוד לתפקיד או למוסד ממוסדות הארגון בכל הרמות, מאחד הטעמים הבאים:
 • החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מוסדות העמותה;
 • החבר פעל בניגוד למטרות העמותה;
 • החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;
 • החבר לא קיים החלטה של ועדת האתיקה;
 • החבר לא מתפקד במסגרת המוסד או התפקיד אליו נבחר.
 • החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
   
 • ב.   לא יציע הועד הארצי ולא תחליט ועדת האתיקה להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניהם, ולא יעשו כן מהטעמים האמורים בפיסקאות א 1 עד 5 של סעיף זה אלא לאחר שהתרו בחבר ונתנו לו זמן סביר לתיקון המעוות.
   

סימן ד: מוסדות העמותה

 1. מוסדות העמותה בנויים על פי היררכיה בסדר (עולה) כדלקמן:

א.   מוסדות העמותה במוסד החינוכי.
ב.   מוסדות העמותה במישור המקומי.
ג.    מוסדות העמותה במישור הארצי.

 

מוסדות העמותה במוסד החינוכי

 1. מוסדות העמותה במוסד החינוכי הם: ועד הורים כתתי, מועצת הורים מוסדית, ועד הורים מוסדי.

א.   "ועד הורים כתתי" - פירושו ועד הורים של כתה אחת והוא ימנה עד שלשה חברים. הועד נבחר אחת לשנה.
ב.   "מועצת הורים מוסדית" - כלל נציגי ועדי הכתות במוסד החינוכי. תכהן שנה אחת עד להתכנסות מועצת הורים מוסדית חדשה.
ג.    "ועד הורים מוסדי" - ועד הורים הנבחר אחת לשנה על ידי מועצת ההורים המוסדית.

 

ועד הורים מוסדי

 1. ועד ההורים המוסדי הינו המוסד הנבחר של האירגון בבית הספר והוא ייצג את ההורים בבית הספר וינהל את פעילות העמותה בבית הספר. מספר חבריו יהיה  בין 7 ל- 15 אלא אם מועצת ההורים המוסדית תחליט אחרת. ועד ההורים המוסדי יבחר אחת לשנה.
   
 2. איגודם של גני הילדים לצורך בחירה למוסדות ונציגות בועד מוסדי ובעמותה יקבעו על ידי ועדת הבחירות הארצית בהתאם לעקרונות הבאים:
א.   גני ילדים טרום חובה וחובה יחשבו ככיתה במוסד חינוכי.
ב.   בישוב שבו מספר גני הילדים פחות מ- 30 (או מספר אחר שיקבע על ידי ועדת הבחירות) ייחשבו כל הגנים בישוב כמוסד חינוכי אחד.
ג.    אגד של 30 גני ילדים (או מספר אחר שיקבע על ידי ועדת הבחירות) בישוב אחד יחשבו כמוסד חינוכי אחד.
 1. א.   הועד המוסדי יבחר מבין חבריו יושב ראש, סגן יושב ראש וגזבר והוא רשאי לבחור ועדות, נציגים ובעלי תפקידים נוספים כפי שימצא לנכון.
ב.   בתום כל הליך בחירות לועד ההורים הכתתי וועד ההורים המוסדי יעביר יו"ר הועד המוסדי, בתוך 7 ימים, הודעה על תוצאות הבחירות למנהל המוסד החינוכי, לועד ההורים הישובי ולועד ההורים הארצי. הודעה על תוצאות הבחירות לועד ההורים המוסדי תהיה חתומה על ידי היו"ר היוצא והיו"ר הנבחר או על ידי היו"ר הנבחר.
 
ג.    מיד לאחר בחירתם, יצטרפו יו"ר וסגני יו"ר ועד ההורים המוסדי כ"חברים" בארגון ההורים הארצי כמפורט בסעיף 13 לעיל.
 1. א.   ועד ההורים המוסדי יקיים את ישיבותיו בתדירות של פעם בחודש לפחות.
ב.   מנהל המוסד החינוכי יוזמן דרך כלל על ידי ראש הועד לפגישות ועד ההורים המוסדי. המנהל ישתתף בפגישות ועד ההורים אליהן הוזמן, מבלי שתהיה לו זכות הצבעה.
 
ג.    מנהל המוסד החינוכי, מורים ועובדי הוראה, נציגי הרשות המקומית או כל גורם אחר חיצוני לארגון ההורים הארצי, לא יהיו רשאים להתערב באופן ישיר או עקיף בהליכי הבחירות למוסדות העמותה ולא יהיו רשאים לקבוע את תוצאותיהן, או להשפיע עליהן.
 
ד.   ועד הורים מוסדי חדש רשאי להזמין כמשקיף לישיבותיו את יו"ר הועד היוצא.
 
ה.   ועד הורים מוסדי לא יהיה רשאי לחייב הורים בתשלומים החורגים מן התשלומים שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת והמוסדות הארציים של העמותה.
 
 1. מובהר כי האמור אינו גורע מזכות ועד הורים יישובי להמליץ בפני ההורים, ואינו מונע מן ההורים, לשלם או לתרום תרומה מרצונם החופשי.

א.   הועד המוסדי רשאי להחליף את יושב ראש הועד המוסדי ולמנות מבין חבריו יושב ראש חדש בישיבת ועד שנועדה לשם כך בלבד ואשר השתתפו בה לפחות 75% מחברי הועד.
ב.   יושב ראש הועד המוסדי רשאי להתפטר מתפקידו ובלבד שהודיע על כך לחברי הועד המוסדי ולועד ההורים הישובי לפחות 30 יום מראש.

 

מועצת הורים מוסדית

 1. מועצת ההורים המוסדית תכהן משך שנה אחת עד לבחירת מועצה חדשה.
 2. מועצת הורים מוסדית במוסדות חינוך קטנים רשאית להחליט על היותה גם ועד הורים מוסדי.
 3. מועצת ההורים המוסדית תתכנס לפחות פעמים בשנת לימודים.
 4. מועצת ההורים המוסדית תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת בת 3 או 5 חברים אשר לא יהיו חברים בועד המוסדי.
 5. החלטות מועצת ההורים המוסדית וועד ההורים המוסדי מחייבות את ועדי ההורים הכתתיים.
 6. מועצת הורים מוסדית לא תהיה רשאית לחייב הורים בתשלומים החורגים מן התשלומים שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת והמוסדות הארציים של העמותה.
          מובהר כי האמור אינו גורע מזכות מועצת הורים יישובית להמליץ בפני ההורים, ואינו מונע מן ההורים, לשלם או לתרום תרומה מרצונם החופשי.

מוסדות העמותה ברמה הישובית

 1. מוסדות העמותה במישור המקומי יהיו: מועצת הורים יישובית וועד הורים יישובי.
א.   "מועצת הורים יישובית או מקומית" - כוללת נציגים של ועדי הורים מוסדיים, לפי מפתח המבוסס על מספר התלמידים במוסדות החינוך. המועצה תכהן בתפקידה משך שנתיים.

ב.   "ועד הורים יישובי או מקומי" - ועד הורים הנבחר אחת לשנתיים על ידי מועצת ההורים הישובית. מספר חבריו לא יעלה על 31.
 1. ועד הורים יישובי הנבחר על ידי המועצה יבחר מתוכה את יו"ר הועד הישובי. יו"ר מועצת הורים ישובית לא יוכל לשמש כיו"ר ועד הורים ישובי, למעט בישובים בהם מספר התלמידים קטן ובאישור של ועדת  הבחירות, שינתן לעניין זה, בין למקרה מיוחד ובין כהנחייה כללית.
   
 2. החלטות מועצת ההורים היישובית מחייבות את חברי המועצה, את ועד ההורים הישובי ואת הועדים המוסדיים והכתתיים.
   
 3. ועד ההורים הישובי הינו המוסד הנבחר של האירגון בישוב והוא מייצג את ההורים בישוב ומנהל את פעילות העמותה בישוב.
  א.   ועד הורים יישובי חדש רשאי להזמין לישיבותיו את היו"ר היוצא כמשקיף.
ב.   הועד היישובי רשאי להחליף את היושב ראש ולמנות מבין חבריו יושב ראש חדש בישיבת ועד שנועדה לשם כך בלבד בהחלטה של 75% מחברי הועד שהשתתפו בישיבה.
 1. א.   יו"ר ועד הורים ישובי לא יכהן יותר מאשר 3 קדנציות ברציפות.
ב.   ועד הורים ישובי יכול, בהחלטה של 75% מחברי הועד, להתיר ליו"ר ועד ישובי לכהן קדנציה רביעית.
 
ג.    יושב ראש הועד היישובי רשאי להתפטר מתפקידו ובלבד שהודיע על כך לכל חברי הועד לפחות 30 יום מראש.
 1. א.   מועצת הורים ישובית תתכנס לפחות פעמיים בשנת לימודים.
ב.   מועצת ההורים הישובית תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת בת 3 או 5 חברים שלא מחברי הועד היישובי. במקום שבו כל חברי מועצת ההורים היישובית הם חברי הועד היישובי, תיבחר מועצת ההורים הישובית את ועדת הביקורת מתוך חברי ועדי ההורים המוסדיים שאינם חברים בועד היישובי.
 1. א.   ועד הורים מוסדי רשאי להחליף, בהודעה בכתב, את נציגו במועצת ההורים היישובית במהלך תקופת כהונתה, בנציג אחר מטעמו.
ב.   היה הנציג שהוחלף בעל תפקיד באחד מן המוסדות הארציים של העמותה או בועדה או גוף אחר שהקים מוסד ארצי כאמור, ימשיך בתפקידו עד תום תקופת כהונתו באותו תפקיד למעט במקרים המפורטים בסעיפים 19 ו - 20 לעיל.
 1. ועד הורים יישובי לא יהיה רשאי לחייב הורים בתשלומים החורגים מן התשלומים שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת והמוסדות הארציים של העמותה.  מובהר כי האמור אינו גורע מזכות ועד הורים ישובי להמליץ בפני ההורים, ואינו מונע מן ההורים לשלם או לתרום תרומה מרצונם החופשי.
   
 2. ועדי הורים ישוביים במחוז רשאים להתארגן כועד הורים מחוזי או אזורי, בכפוף לתקנון העמותה.
   

מוסדות העמותה במישור הארצי
מוסדות העמותה במישור הארצי יהיו: ועידת הורים ארצית, מועצת הורים ארצית (אסיפה כללית) וועד הורים ארצי.

 • "ועידת הורים ארצית" - כוללת נציגים של כל מוסדות החינוך לפי מפתח מוסכם של מספרי תלמידים שינופק על ידי משרד החינוך. הועידה מתכנסת אחת לארבע שנים.
 • "מועצת הורים ארצית", ("אסיפה כללית") - נבחרת על ידי ועידת ההורים הארצית ומתכנסת לפחות אחת לשנה. כוללת 201 צירים.
 • "ועד הורים ארצי" - נבחר אחת לארבע שנים על ידי מועצת ההורים הארצית על פי מפתח מוסכם תוך התייחסות למגמות וייצוג הסקטורים השונים. הועד כולל 31 חברים.
   
ועידת הורים ארצית
 • ועידת ההורים הארצית הינה המוסד העליון של העמותה. החלטותיה מחייבות את כלל החברים, העמיתים, החברים לשם כבוד ומוסדות העמותה.
 • הועידה מתכנסת לפי יצוג בית ספרי של כל מוסדות החינוך במדינת ישראל בהתאם לתקנון הבחירות של העמותה. קביעת מפתח ייצוג גיאוגרפי, פרסום שמות צירי הועידה, בדיקת ערעורים, השגות וכדומה, יעשו על ידי ועדת הבחירות הארצית.
 • ועידת ההורים הארצית תכהן ארבע שנים מיום כינוסה.
א.   הועידה תתכנס לפחות אחת לארבע שנים ולא יאוחר מחודשיים מיום פרסום שמות צירי הועידה (להלן: "הכינוס הקבוע").
ב.   נוסף לכינוס הקבוע תתכנס הועידה על פי החלטת ועד ההורים הארצי או על פי דרישה בכתב של 25% לפחות מחברי מועצת ההורים הארצית, אשר תוגש ליו"ר הארגון. הוגשה דרישה כאמור יכנס יו"ר הארגון את הועידה לא יאוחר מ - 90 יום מיום שקיבל את הדרישה.
 • מועצת ההורים הארצית רשאית לדחות את הבחירות לועידה לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים מהמועד שנקבע בתקנון, מטעמים מיוחדים.
א    ועד ההורים הארצי ימנה מתוכו ועדה מכינה של הועידה, והוא רשאי להאציל מסמכויותיו אלה לאחרים על פי החלטתו.
ב.   היו"ר היוצא של הארגון יהיה היו"ר של ישיבת הפתיחה של הועידה.
ג.    הועידה תפתח את דיוניה בבחירת יו"ר לועידה, אשר יכהן עד תום הועידה, ובבחירת חברים לועדה המתמדת.
 
א.   הועדה המתמדת של הועידה תמנה לא יותר מ - 15 חברים וחברי הועדה המכינה יהיו חלק ממנה.
ב.   הועדה המתמדת תפעל כל משך הועידה ותסיים את תפקידה עם נעילת הועידה, אלא אם כן תחליט הועידה להאריך את משך כהונתה.
ג.    תוקם ועדת תכנים אשר מתפקידה להכין ולהביא לאישור הועידה מצע ותכנית עבודה לארבע השנים הבאות.
ד.   לא תוגשנה הצעות החלטה למליאת הועידה אלא באמצעות הועדה המתמדת לשם ניסוחן הסופי ושיבוצן במסגרת הצעות ההחלטה שתוגשנה למליאת הועידה.
ה.   ציר ועידה המעוניין להגיש הצעת החלטה למליאת הועידה, יגישנה לועידה המכינה בכתב לפחות 21 יום לפני הועידה.
 
 • הועידה תבחר מבין חבריה את מועצת ההורים הארצית (בתקנון זה גם: "האסיפה הכללית").
   

מועצת הורים ארצית ("אסיפה כללית")
 • מועצת ההורים הארצית היא המוסד העליון של ארגון ההורים הארצי בין ועידה לועידה, היא "האסיפה הכללית" של העמותה והיא מוסמכת לקבל כל החלטה כגוף העליון שלה.
 • המועצה הארצית תיבחר על פי מפתח שיקבע על ידי ועדת הבחירות הארצית ויובא לאישור ועד ההורים הארצי. המפתח האמור יקבע תוך התייחסות למגמות הקיימות, ליצוג הסקטורים השונים ולמיקום הגיאוגרפי.
 • המועצה הארצית תתכנס לפחות פעם בשנה (להלן: "כינוס רגיל").
 • ועד ההורים הארצי רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל החברים בעמותה.
 • א.   את הישיבה הראשונה של מועצת ההורים הארצית יפתח וינהל היו"ר היוצא של המועצה הארצית היוצאת, וישמש כיו"ר עד לאסיפה השניה של המועצה.
 • ב.   בישיבתה הראשונה של המועצה הארצית, שתתכנס לא יאוחר מ - 30 יום מבחירתה, תבחר המועצה מקרב חבריה:
1.   בחברי ועד ההורים הארצי , 31 במספר, לפי מפתח מוסכם על בסיס יצוג גיאוגרפי בהתאם למפה האירגונית של משרד החינוך.
2.   ועדת ביקורת.
 • ג.    בישיבתה השניה של המועצה הארצית, שתתכנס לא יאוחר מ - 30 יום מבחירת יו"ר הארגון, תבחר המועצה מקרב חבריה:
1.   את יו"ר המועצה שיהיה מן המגמה ההפוכה לזו של יו"ר הארגון. בחירת יו"ר המועצה יהיה הסעיף הראשון על סדר יומה של ישיבה זו.
2.   שלשה סגנים ליו"ר המועצה. שניים מכל אחד משתי המגמות ושלישי מן המגזר הערבי.
 • באותה ישיבה יציג יו"ר הארגון הנבחר את תכנית העבודה של ועד ההורים הארצי ואת בעלי התפקידים השונים. 
א.   יו"ר המועצה וסגניו יהיו רשאים להיות נוכחים כמשקיפים בכל ישיבות מוסדות הארגון.
ב.   סדר יום המועצה, פרט לישיבתה הראשונה, יקבע על ידי יו"ר הארגון בשיתוף עם יו"ר המועצה.
ג.    המועצה החדשה רשאית להזמין כמשקיף לישיבותיה את היו"ר היוצא או כל גורם שתחליט להזמינו.
ד.   חבר מועצה רשאי להציג שאילתא לועד ההורים הארצי ובלבד שהשאילתא תהיה בכתב ותגיע ליו"ר הארגון לפחות 7 ימים לפני מועד כינוס המועצה הארצית. יו"ר הארגון או מי שימונה על ידו ישיב לשאילתא. לא יערך דיון בשאילתא, אולם מציג השאילתא יהיה רשאי לשאול שאלת הבהרה נוספת.
 
ועד הורים ארצי
 • ועד הורים ארצי הינו הגוף המבצע של ארגון ההורים, הוא מנהל את פעילותה השוטפת של העמותה ותהיה לו כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון זה למוסד אחר ממוסדות העמותה.
 • תקופת כהונתו של הועד הינה קדנציה אחת (ארבע שנים) ועד למינויו של ועד חדש.
 • הועד הארצי יבחר מבין חבריו את בעלי התפקידים הבאים:
 • א.   יו"ר הארגון שישמש כיו"ר ועד ההורים הארצי.
ב.   שלשה סגנים ליו"ר הארגון שיכהנו כסגני יו"ר הועד הארצי. שניים מהם יהיו מכל אחת משתי המגמות והשלישי מן המגזר הערבי.
 • א.   הועד הארצי יבחר את הועדות הקבועות בארגון.
ב.   הועד הארצי רשאי לבחור ועדות משנה נוספות לרבות ועדות לתקופה מוגדרת ו/או לנושא מוגדר.
ג.    הועד הארצי יבחר גזבר, אשר יהיה מן המגמה שאינה המגמה של יו"ר הארגון.
ד.   הועד הארצי רשאי למנות רכז ו/או רכזים מחוזיים לסייע בפעילותם של ועדי הורים ישוביים במחוז או במחוזות כלשהם.
 • הועד הארצי רשאי להחליף את היו"ר ולמנות מבין חבריו יו"ר חדש, במידה והנושא עומד על סדר היום ובהחלטה של 75% מחברי הועד שהשתתפו בישיבה שנועדה לצורך זה.
 • יו"ר הועד הארצי רשאי להתפטר מתפקידו ובלבד שהודיע על כוונתו זו לועד הארצי 30 יום מראש.
א.   הועד הארצי רשאי לקבוע כללי אתיקה אשר הדיון בהפרתם והעונש המשמעתי שיוטל על חבר בגין הפרה כזו, יהיו בסמכות ועדת האתיקה.
ב.   הועד הארצי יקבע נהלים הנוגעים לעבודת מוסדות הארגון, תקנות בחירות ונהלי בחירות, ויהיה רשאי לשנותם בהחלטה.
 • החלטות הועד הארצי מחייבות את הועדים הישוביים והמוסדיים.
 • יו"ר הארגון לא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות, אלא אם נבחר על ידי 75% מחברי הועד.  

סימן ו: ועדות
 1. הועד הארצי יבחר ויקיים ועדות קבועות ויהיה רשאי להקים ועדות נוספות. ואלו הועדות הקבועות: ועדת אתיקה, ועדה משפטית, ועדת כספים, ועדת בחירות, ועדה לחינוך ממלכתי, ועדה לחינוך ממלכתי דתי, ועדה לחינוך במגזר הערבי, ועד הורים ארצי לחינוך המיוחד.
 2. בראש הועדות הקבועות או האחרות, ישב חבר הועד הארצי, אלא אם נקבע אחרת.
 3. הועדות יקבעו את נהלי עבודתן אשר יובאו לאישור מליאת הועד הארצי.
 4. (בסימן זה "חבר" - לרבות עמית וחבר לשם כבוד.

ועדת ביקורת
א.   ועדת ביקורת תיבחר על ידי מועצת ההורים הארצית בהתאם להוראות תקנון הבחירות.
ב.   יו"ר הארגון יזמן את ועדת הביקורת לישיבתה הראשונה לא יאוחר משבועיים לאחר בחירתה.
ג.    ועדת הביקורת תבחר את יו"ר הועדה מבין חבריה.
ד.   זקן חברי הועדה יהיה יו"ר הישיבה הראשונה עד לבחירת יו"ר הועדה.
ה.   הסעיף הראשון על סדר יומה של הישיבה הראשונה של הועדה יהיה בחירת יו"ר לועדה.
ו.    הועדה תבקר את פעולות כל מוסדות ארגון ההורים שאינם כפופים לועדות ביקורת אחרות על פי תקנון זה.
ז.    הועדה תגיש את דו"ח הביקורת בכתב לועד ההורים הארצי אחת לשנה לא יאוחר מ - 1 לחודש מרץ. הדו"ח יתייחס לשנה הקלנדרית החולפת, היינו לתקופה שמיום 1 בינואר עד ליום 31 לדצמבר.
ח.   דו"ח הביקורת יונח על שולחן מועצת הארגון בצירוף תגובת הגופים המבוקרים לא יאוחר מתום כל שנת לימודים.
ט.   ועדת הביקורת תהיה רשאית להציע הצעות לגופים המבוקרים במסגרת הדו"ח השנתי.
י.    חברי הועדה יהיו רשאים להשתתף כמשקיפים בישיבות מוסדות הארגון, באישור יו"ר ועדת ביקורת.
יא.   חברי ועדת הביקורת לא יהיו חברים בכל גוף או מוסד ארצי של ארגון ההורים פרט למועצה הארצית.

ועדת אתיקה
א.   ועדת האתיקה תיבחר על ידי הועד הארצי בהתאם להוראות תקנון הבחירות. בין חבריה יהיה משפטן.
ב.   ועדת האתיקה תשמש גם כבית דין של האירגון. הועדה מוסמכת להכריע במחלוקות בין חברים בארגון לבין עצמם, בין חברים לבין מוסדות הארגון ובין מוסדות בארגון, בכל הקשור לשאלות של התנהגות, ניגוד עניינים ושאלות נוספות בעלות אופי אתי, מוסרי וציבורי.
ג.    הועדה תהא מוסמכת לבטל בחירתו של חבר בכל אחד ממוסדות הארגון; לבטל בחירות ולהכריז על בחירות חדשות בכל הרמות, וכן להורות על הרחקת חברים ו/או השעייתם באופן זמני או לצמיתות, הן מחברותם בארגון והן מתפקידם.
ד.   חבר שהודח מתפקידו מסיבה כלשהי, רשאי להביא עניינו בפני ועדת האתיקה של הארגון שהיא בלבד תהא מוסמכת להכריע בעניינו.
      החליטה ועדת האתיקה על הדחת חבר ממוסד או מתפקיד ו/או החליטה על דחיית ערעור החבר, תעביר העתק החלטתה ליו"ר המוסד הנוגע בדבר, אשר יהיה רשאי למנות בעל תפקיד אחר במקום החבר שהודח עד לכינוס מליאת המוסד, ויבחר מחליף.
ה.   ועדת האתיקה תדון בערעור על החלטות ועדת הבחירות בענין תוצאות הבחירות למוסדות הארגון ובערעור על כשרות הליך הבחירות.
ו.    החליטה ועדת האתיקה על ביטול בחירות, תקבע מועד לקיום הליך בחירות נוסף והיא רשאית למנות אדם מטעמה - גם אם אינו חבר בועדה – כמשקיף בבחירות אלה.
ז.    סדרי הדיון בפני הועדה יקבעו על ידה, באישור מליאת ועד הורים ארצי.


 
ועדה משפטית
א.   הועדה המשפטית תיבחר על ידי הועד הארצי בהתאם להוראות תקנון הבחירות.
ב.   יו"ר הועדה יהיה, במידת האפשר, משפטן.
      כיו"ר הועדה יכול להיבחר גם מי שאינו חבר הועד הארצי ובלבד שהוא חבר המועצה הארצית.
ג.    הועדה המשפטית תקבע בין היתר את דרכי הטיפול בענייני המשפטיים של האירגון ואת הזכאות של עמיתיו וחבריו לסיוע משפטי.
ד.   הועדה תדון בהצעות לשינוים בתקנון ובפרשנותו.

ועדת כספים
א.   ועדת כספים תיבחר על ידי הועד הארצי בהתאם להוראות תקנון הבחירות.
ב.   יו"ר הועדה יהיה, במידת האפשר, בעל השכלה פורמלית בתחום הכספים / כלכלה / חשבונאות ו/או אדם שעיסוקו בתחום הכלכלי-חשבונאי ויהיה מן המגמה של יו"ר הארגון.
      כראש הועדה יכול להיבחר גם מי שאינו חבר הועד הארצי ובלבד שהוא חבר המועצה הארצית.

ועדת בחירות
א.   תיבחר על ידי הועד הארצי בהתאם להוראות תקנון הבחירות.
ב.   הועדה תהיה בת 7 עד 13 חברים, ותכהן כועדה מתמדת בכל תקופת הקדנציה של הועד הארצי.
ג.    ועדת הבחירות תקיים דיונים בערעורי בחירות בכל הרמות.  על החלטותיה בערעורי בחירות בכל הרמות ניתן לערער בפני ועדת האתיקה.
ד.   סמכות ועדת הבחירות, הרכבה ופעולותיה יהיו בהתאם לתקנון הבחירות.


 
ועדות קבועות נוספות
 1. הועד הארצי יבחר את הועדות שלהלן בהתאם להוראות תקנון הבחירות. תפקידי וסמכויות הועדות יקבעו על ידי הועד הארצי.
א.   ועדה לחינוך ממלכתי.
ב.   ועדה לחינוך ממלכתי דתי.
ג.    ועדה לחינוך במגזר הערבי.
ד.   ועד הורים ארצי לחינוך המיוחד.

סימן ז : פעילות המוסדות
 1. הוראות סימן זה מתייחסות לכל מוסדות ארגון ההורים הארצי. מקום שקיימות הוראות מיוחדות בתקנון הנוגעות למוסד מסויים, גוברות אותן הוראות על האמור בסימן זה.

זימון לישיבות וקביעת סדר יום
 • א.   הודעה על קיום ישיבה מן המנין תשלח על ידי יו"ר המוסד לכל חבריו לפחות 10 ימים לפני המועד.
ב.   הודעה כאמור תפרט את מועד קיום הישיבה ואת סדר היום.
ג.    ישיבות בנושאים דחופים (למעט בנושאים אישיים) ניתן יהיה לקיים בהודעה קצרה יותר.
 • א.   סדר היום של ישיבות מוסדות הארגון ייקבע על ידי היו"ר.
ב.   25% מחברי המוסד רשאים לדרוש בכתב העלאת נושאים נוספים לדיון. הודעה כאמור תשלח ליו"ר וליתר החברים חמישה ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
 •  25% מחברי המוסד רשאים לדרוש בכתב כינוס ישיבה תוך פירוט הנושאים לדיון. היושב ראש חייב לזמן ישיבה כאמור למועד שלא יעלה על שבועיים מיום שקיבל את הדרישה. בהודעת זימון החברים לפגישה יפרט יושב הראש את הנושאים לדיון שנדרשו על ידי החברים, והוא או חברים אחרים לא יהיו רשאים להוסיף עליהם.
 
מתן הודעות לחבר
 1. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של הארגון לחבר, לעמית ולחבר של כבוד או הודעה של יו"ר המוסד לחבר המוסד, יינתנו בכתב שיימסר לחבר ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים, או יישלח אליו בפקס או בדואר אלקטרוני; הודעה שנשלחה באמצעות הדואר תיחשב כאילו התקבלה במענה 7 ימים לאחר המשלוח. לפי בקשת החבר, העמית או החבר של כבוד - בכתב - תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים ותשלח הודעה מתאימה ליושב ראש המוסד בו הוא חבר.

מנין חוקי
 1. ישיבות מוסדות הארגון בכל הרמות תהיינה חוקיות אם כל חבריהן הוזמנו בהתאם להוראות סימן ז, ונכחו בהן בשעה היעודה לתחילת הישיבה לפחות 40% מחבריהם המכהנים. הישיבה תהיה חוקית בכל מספר משתתפים כעבור רבע שעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה במוסדות המקומיים וחצי שעה במוסדות הארציים.
 2. היה מנין חוקי נוכח בפתיחת הישיבה, ניתן להמשיך בדיונים ולקבל החלטות אף אם במהלך הישיבה פחת מספר הנוכחים.

קבלת החלטות
 1. ההצבעה בהחלטות מוסדות הארגון בכל הרמות תהיה פומבית אלא אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי לא פחות מ-10% מן המשתתפים.
 2. החלטות במוסדות הארגון בכל הרמות יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי היו"ר להכריע.
כללי
 1. המוסדות המקומיים והארציים ינהלו פרוטוקול ישיבות שיחתם על ידי יו"ר המוסד.
 2. הפרוטוקולים יועברו למשרדי הארגון ויהיו פתוחים לעיון ציבור החברים, העמיתים והחברים לשם כבוד.
 3. מוסד שנבחר כדין - יהיה תוקף לפעולותיו אף אם לאחר מכן פחת מספר חבריו מן המינימום הנדרש.
 4. פעולה של חבר או מוסד של העמותה לא יפגע תוקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
סימן ח:   פקיעת כהונה של בעלי תפקידים ומגבלות כהונה
 1. הפסיק ו/או סיים ילדו של בעל תפקיד באחד ממוסדות העמותה את לימודיו במערכת החינוך, או עבר ילדו ללמוד במסגרת שונה מן המסגרת בה נבחר, ימשיך בעל התפקיד בכהונתו עד סוף הקדנציה או עד תום 60 יום מתחילת שנת הלימודים הבאה, לפי המוקדם, אלא אם החליט הפורום או המוסד שבחר בו לתפקיד על סיום כהונתו לפני כן.
 2. חברי ארגון ההורים הארצי המכהנים במוסדות האירגון מרמת ועד מוסדי ומעלה המציגים את מועמדותם לבחירה לכנסת ישראל ו/או ברשימות לבחירות  מוניציפליות, תופסק לאלתר חברותם במוסדות העמותה בהם הם מכהנים.
 3.           לאחר סיום כהונתם בתפקידים אליהם נבחרו, או, אם לא נבחרו, לאחר היודע תוצאות הבחירות,
 4. (להלן: "סיום המיגבלה") ולאחר שחלפה שנה מתום סיום המיגבלה יוכלו לשוב לפעילות באירגון.
 5. א.   למוסדות העמותה בכל הרמות לא יוכלו להיבחר עובדי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית וכן עובדי משרד החינוך, בתפקידי ניהול ופיקוח, או בני זוגם.
ב.   למוסדות העמותה בכל הרמות לא יוכלו להיבחר עובדי הוראה, עובדים בבית הספר, או בני זוגם, אלא אם נבחרו ברוב של 75% לפחות מבעלי זכות הבחירה ובלבד שאינם עובדים ו/או אינם בעלי תפקיד הנוגע למוסד החינוכי בו נבחרו.
ג.    למרות המיגבלה שבפיסקה א לעיל, יוכל כל הורה להבחר לועד הורים כיתתי ובלבד שאינו עובד ו/או אינו בעל תפקיד הנוגע למוסד החינוכי בו לומד ילדו.
ד.   לא יבחר לועד הורים מוסדי ולא ייצג את המוסד החינוכי במועצת ההורים הישובית אדם שאין לו ילדים במוסד החינוכי.
ה.   לנציגות הורים ארצית לא יוכל להיבחר מי שילדו אינו לומד במערכת החינוך בישראל.
 
סימן ט:   דמי חבר
 1. הועד הארצי, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר ו/או דמי עמית שתשלומם יהיה חובה על החברים ו/או על העמיתים.
 2. כל עמית ישלם דמי עמית כפי שיקבעו בדין ו/או על ידי המוסדות הארציים של העמותה.
 3. עמית שלא ישלם דמי עמית לא יהיה זכאי לקבל שירותים ממוסדות העמותה אלא באישור מיוחד של ועד ההורים הארצי.
 4. חבר שלא ישלם את דמי חבר החלים עליו לא יהיה זכאי לקבל שירותים ממוסדות העמותה, אלא באישור מיוחד של ועד ההורים הארצי. 
סימן י: בחירות
 1. הבחירות למוסדות העמותה תהיינה אזוריות ויצוגיות בהתאם למבנה ההירארכי של מוסדות הארגון. הבחירות יתנהלו בהתאם להוראות תקנון הבחירות הנספח לתקנון העמותה.
 2. הבחירות לועידת האירגון ולמוסדות האירגון תיעשה לפי תקנון הבחירות המצורף לתקנון זה, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 3. שינוי לתקנון הבחירות יעשה על ידי הועד הארצי.
 4. חבר, עמית או חבר של כבוד בעמותה רשאי להגיש ערעור מנומק על תוצאות הבחירות לועדת הבחירות. הועדה תשמע את הצדדים, תקיים דיון ותחליט האם לקבל את
 5. הערעור או לאשר את תוצאות הבחירות.
א.   על החלטת ועדת הבחירות ניתן לערער בפני ועדת האתיקה.
ב.   החלטת ועדת האתיקה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. החליטה הועדה לקבל את הערעור, תקבע בהחלטתה מועד לקיום בחירות חדשות, שלא יעלה על שבועיים מיום ההחלטה, ותמנה נציג מטעם המוסדות הארציים אשר יפקח על הליך הבחירות.
 
סימן יא:    שינוי תקנון
 1. תקנון זה ו/או הוראה מהוראותיו ישונו בישיבה של מועצת ההורים הארצית אשר נתכנסה כדין והשינוי המוצע הינו על סדר יומה.
 2.  החלטות לשינוי תקנון או הוראה מהוראותיו, תתקבלנה אם הצביעו בעד הצעת השינוי מחצית המשתתפים בהצבעה המהוים לא פחות מאשר 20% מן החברים המכהנים במועצת ההורים הארצית.
 3. הצעות לשינוי התקנון יוגשו בכתב לועדה המשפטית אשר תנסח אותן ותעבירן ליו"ר מועצת ההורים הארצית, לא יאוחר מ - 60 יום מיום שהתקבלו בועדה.
 4. הזימון למועצת ההורים הארצית לענייין שינוי תקנון ישלח אליהם לפחות 21 יום לפני מועד הישיבה ויכלול את נוסח השינוי המוצע.
 5.  
סימן יב: חלוקת רווחים
 1. חלוקת רווחים או טובות הנאה בצורה כלשהי בין החברים, העמיתים והחברים לשם כבוד אסורה פרט למתן שכר או תמורה בעד שירות, עבודה, החזר הוצאות וכיוצ"ב. 
סימן יג: פירוק העמותה
 1. העמותה תתקיים כל זמן שאפשר יהיה להגשים את מטרותיה.
 2. אם בזמן מן הזמנים לא יהיה ניתן עוד להגשים את מטרות העמותה מאיזו סיבה שהיא ויראה למועצת ההורים הארצית על פי המלצת הועד הארצי כי אין סיכויים שבזמן הקרוב יהיה אפשר להגשים ולהוציא לפועל את מטרות העמותה, תחליט המועצה הארצית על פי שיקול דעתה הבלעדי על פירוק העמותה, כדלקמן:
א.       החלטה על פירוק העמותה תתקבל תחילה על ידי ועד ההורים הארצי בישיבה שבה ישתתפו לא פחות מ-60% מחברי הועד, אשר יוחדה לנושא זה. זימון לישיבה
ישלח לכל חברי הועד לפחות 21 ימים לפני המועד ויכלול את הצעת החלטת הפירוק.
ב.       ועד ההורים הארצי יביא את הצעת הפירוק בפני אסיפה מיוחדת של המועצה הארצית שכונסה לשם כך. להחלטת הפירוק יהיה תוקף רק אם השתתפו בישיבה לא פחות מ-2/3
מחבריה והיא התקבלה ברוב של 2/3 מהנוכחים.
ג.       במקרה של פירוק העמותה יועבר כל רכוש העמותה למוסד אחד או יותר בעלי מטרות דומות המוגדרים על ידי השלטונות כמוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח.
 
סימן יד: כללי
 1. בתקנון זה "מגמה" - מגמת חינוך ממלכתי ומגמת חינוך ממלכתי דתי כהגדרתם בחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953 או כל מגמה אחרת שתוכר בחוק.
 2. ועד הורים, חבר, עמית או חבר לשם כבוד שלא יפעלו בהתאם להוראות תקנון זה, לא יהיו זכאים להנות מעזרת הארגון ומוסדותיו. 
ביטול תקנונים קודמים
 1. תקנון זה יחייב את החברים עם קבלתו והחל ממועד רישומו כדין יבוטל תוקפו של כל תקנון קודם של העמותה.
 
 
חזור למעלה   מפת האתר   הוסף למעודפים
לייבסיטי - בניית אתרים